logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
minus Kierownictwo MOPS
 INFORMACJE
plus Konkursy
minus Deklaracja dostępności
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2006-04-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-05

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.mops.walbrzych.pl otrzymała 96.67 punktów na 100 możliwych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 • W chwili obecnej planowana jest na m-c 04/05 2021 zmiana platformy BIP. Jednym z priorytetów jest dostosowanie BIP do wymogów standardu WCAG 2.1. Jednocześnie trwają prace nad dostosowaniem załączników do wersji dostępnej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kubusiewicz, dostepnosc@mops.walbrzych.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 66 40 862. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   Budynki użyteczności publicznej:

   • ul. Kilińskiego 1 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda posiada napisy w alfabecie brajla. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
   • ul. Grota-Roweckiego 3 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
   • ul. Limanowskiego 9 Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika (podjazd)
   • ul. Mickiewicza 26 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru poprzez platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma nie posiada napisów w alfabecie brajla.
   • ul. Pocztowa 22 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika z tyłu budynku. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
   • ul. Ogrodowa 2a Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika oraz z tyłu budynku - podjazd . Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
   • ul. Beethovena 1-2 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.
   • ul. Niepodległości 64 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru poprzez platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma nie posiada napisów w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
   • Grodzka 71 Wejście do budynku ZSP Nr 6 jest usytuowane od ul. Grodzkiej oraz Hetmańskiej. Wejście nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Budynki użyteczności publicznej:

   • ul. Kilińskiego 1 Budynek wraz z 3 miejscami parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem od strony ul. Limanowskiego
   • ul. Limanowskiego 9 Budynek wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (5 miejsc parkingowych)
   • ul. Grota-Roweckiego 3 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • ul. Mickiewicza 26 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • ul. Pocztowa 22 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   • ul. Ogrodowa 2A Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – parking z tyłu i wzdłuż budynku z wolnymi dostępnymi miejscami parkingowymi
   • ul. Beethovena 1-2 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (2 miejsca parkingowe).
   • ul. Niepodległości 64 Budynek bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
   • ul. Grodzka 71 Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem) do wszystkich budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie: e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl, tel. (korzystając z osoby przybranej): 74 6640 800, podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

 

Aplikacje mobilne

 

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Załączniki do pobrania: 2021-04-27 11:09:18 - Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (106.45 kB)

Ilość odwiedzin: 427
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Podmiot udostępniający: MOPS
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-05-18 14:40:00
Data udostępnienia informacji: 2020-05-18 14:40:42
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-27 11:10:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner