logo
Wersja dla niedowidzących
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
 INFORMACJE
plus Konkursy
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Sprawozdania
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

Kwestionariusz osobowy 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

ogłasza  nabór  kandydata

 na stanowisko  Kierownika Działu Pieczy Zastępczej

 

Wymagania niezbędne:

1.Wymagane wykształcenie:

-          Wymagane - wyższe: staż 5 lat,

-          Preferowane -  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz trzy letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną .                                          

 

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość  przepisów  w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów prawnych.
  2. samodzielność, rzetelność, sumienność,
  3. zdolności organizacyjne,
  4.  kreatywność,
  5. umiejętność w obsłudze programów komputerowych, szczególnie pakietu Open Office,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Do zadań kierownika Działu Pieczy Zastępczej w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, należy w szczególności:

1.      organizowanie i koordynowanie pracy Działu Pieczy Zastępczej,

2.      prowadzenie działalności w celu pozyskiwania rodzin zastępczych (prowadzących rodzinne domy dziecka),

3.      prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,

4.      organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze,

5.      organizowanie grup wsparcia, rodzin pomocowych, pomocy wolontariuszy,

6.      organizowanie poradnictwa, terapii  i pomocy prawnej,

7.      współpraca z kierownikami i pracownikami Zespołów Pracy Socjalnej MOPS w zakresie sytuacji dzieci oraz rodzin biologicznych, w celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin,

8.      nadzór nad realizacją orzeczeń sądowych dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz współpraca z sądem rodzinnym,

9.      przygotowywanie umów, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie pomocy rodzinom zastępczym oraz usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych,

10.  nadzór nad wykonywaniem zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych zajmujących się rodzinami zastępczymi, a w szczególności nad:

a.       udzielaniem pomocy

b.      tworzeniem planów pomocy,

c.       dokonywaniem okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

d.      zgłaszaniem do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,

e.       udzielaniem wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, i placówek opiekuńczo wychowawczych,

f.       organizowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza (prowadzący rodzinny dom dziecka) okresowo nie może sprawować opieki,

11.  nadzór nad przekazywaniem decyzji w sprawie rodzin zastępczych oraz umieszczeniu dziecka w placówce do ZPS, w celu wydania decyzji o odpłatności rodziców biologicznych,

12.  zapewnienie pracownikom działu  możliwości systematycznego podnoszenia  kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i mobilizowanie do samokształcenia,

13.  przedstawianie zbiorczej analizy corocznych sprawozdań z efektów pracy koordynatorów i pracowników socjalnych,

14.  przygotowywanie we współpracy z informatykiem i Działem Finansowym sprawozdań merytoryczno – finansowych,

 

 Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)( własnoręcznie podpisany)

2. List motywacyjny ( własnoręcznie podpisany).

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie .

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6. kserokopie świadectw pracy,

7. referencje ( jeśli kandydat posiada)

8. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,.

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.oświadczenie że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

    z pełni praw publicznych.

11. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

12. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko starszy specjalista w terminie do 27  grudnia 2012  r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mops.walbrzych.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Beethovena 1-2.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21  listopada  2008 r.
 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.)

 

 

 

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

 

Komórka organizacyjna: DZIAŁ  PIECZY  ZASTĘPCZEJ

 

Kod komórki: DPZ

 

Kategoria zaszeregowania: XII-XVII

 

 

Cel istnienia stanowiska pracy

 

Organizowanie i koordynowanie pracy Działu Pieczy Zastępczej w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

                                                                    

 

 

Miejsce w strukturze organizacyjnej

 

Podlega:  Dyrektorowi MOPS

 

 

Zakres wykonywanych zadań

 

Do zadań kierownika Działu Pieczy Zastępczej w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, należy w szczególności:

1.      organizowanie i koordynowanie pracy Działu Pieczy Zastępczej,

2.      prowadzenie działalności w celu pozyskiwania rodzin zastępczych (prowadzących rodzinne domy dziecka),

3.      prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,

4.      organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze,

5.      organizowanie grup wsparcia, rodzin pomocowych, pomocy wolontariuszy,

6.      organizowanie poradnictwa, terapii  i pomocy prawnej,

7.      współpraca z kierownikami i pracownikami Zespołów Pracy Socjalnej MOPS w zakresie sytuacji dzieci oraz rodzin biologicznych, w celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin,

8.      nadzór nad realizacją orzeczeń sądowych dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz współpraca z sądem rodzinnym,

9.      przygotowywanie umów, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie pomocy rodzinom zastępczym oraz usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych,

10.  nadzór nad wykonywaniem zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych zajmujących się rodzinami zastępczymi, a w szczególności nad:

a.       udzielaniem pomocy

b.      tworzeniem planów pomocy,

c.       dokonywaniem okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

d.      zgłaszaniem do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,

e.       udzielaniem wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, i placówek opiekuńczo wychowawczych,

f.       organizowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza (prowadzący rodzinny dom dziecka) okresowo nie może sprawować opieki,

11.  nadzór nad przekazywaniem decyzji w sprawie rodzin zastępczych oraz umieszczeniu dziecka w placówce do ZPS, w celu wydania decyzji o odpłatności rodziców biologicznych,

12.  zapewnienie pracownikom działu  możliwości systematycznego podnoszenia  kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i mobilizowanie do samokształcenia,

13.  przedstawianie zbiorczej analizy corocznych sprawozdań z efektów pracy koordynatorów i pracowników socjalnych,

14.  przygotowywanie we współpracy z informatykiem i Działem Finansowym sprawozdań merytoryczno – finansowych

 

 

 

   

Wymogi kwalifikacyjne niezbędne

 

Wymagane wykształcenie: 

 

Preferowane wyższe na kierunku:

Staż pracy: 5 lat.

wyższe

pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz trzy letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną

 

Wymogi kwalifikacyjne dodatkowe

 

Wymagane umiejętności i zdolności

 

 

 

 

 

 

  1. znajomość stosowania przepisów      prawnych w zakresie  wspierania rodziny  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o   pomocy społecznej oraz innych  przepisów  prawnych
  2. samodzielność, rzetelność, sumienność
  3. zdolności organizacyjne,
  4. kreatywność,
  5.  umiejętność obsługi programów Komputerowych, szczególnie pakietu      Open Office.

  

 

 

 

 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 

Wałbrzych, 2 stycznia 2013 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownika została wybrana Pani Bernadetta Gwiazda zamieszkała w Wałbrzychu.

 

 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Gwiazda Bernadetta
 

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

Spośród dwóch kandydatów przystępujących i spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której Pani Bernadetta Gwiazda wykazała się znajomością prawa z zakresu zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem i odpowiednimi kwalifikacjami

 

 

                                                                        Grażyna Urbańska

                                                                                dyrektor MOPS w Wałbrzychu

 

Wałbrzych, 2 stycznia 2013 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownika została wybrana Pani Bernadetta Gwiazda zamieszkała w Wałbrzychu.

 

 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Gwiazda Bernadetta
 

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

Spośród dwóch kandydatów przystępujących i spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której Pani Bernadetta Gwiazda wykazała się znajomością prawa z zakresu zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem i odpowiednimi kwalifikacjami

 

 

                                                                        Grażyna Urbańska

                                                                                dyrektor MOPS w Wałbrzychu

 

 

 

INFORMACJA

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

na stanowisko kierownika w Dziale Pieczy Zastępczej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Wałbrzychu


 


 

Dnia 31 grudnia 2012 roku o godzinie 12,00 w sali konferencyjnej ( nr 225 ) II piętro, ul Beethovena 1-2 w Wałbrzychu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem


 

Podmiot udostępniający: MOPS
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-06-25 08:26:31
Data udostępnienia informacji: 2013-06-25 08:26:31
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-25 08:26:31

corner   corner