logo
  Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Wa?brzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OŚRODKA
minus Dane teleadresowe
minus Statut
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Spis telefonów
minus Prowadzone rejestry
minus Budżet
 INFORMACJE
plus Konkursy
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

 

Kwestionariusz osobowy 

OG?OSZENIE

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Wa?brzychu

og?asza  nabór  kandydata

 na stanowisko  Kierownika Dzia?u Pieczy Zast?pczej

 

Wymagania niezb?dne:

1.Wymagane wykszta?cenie:

-          Wymagane - wy?sze: sta? 5 lat,

-          Preferowane -  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna nauki o rodzinie lub wy?sze na dowolnym kierunku, uzupe?nione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opieku?czo-wychowawczej oraz trzy letnie do?wiadczenie w pracy z dzieckiem i rodzin? .                                          

 

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomo??  przepisów  w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zast?pczej oraz ustawy o pomocy spo?ecznej oraz innych przepisów prawnych.
  2. samodzielno??, rzetelno??, sumienno??,
  3. zdolno?ci organizacyjne,
  4.  kreatywno??,
  5. umiej?tno?? w obs?udze programów komputerowych, szczególnie pakietu Open Office,

 

Zakres wykonywanych zada? na stanowisku.

Do zada? kierownika Dzia?u Pieczy Zast?pczej w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast?pczej, nale?y w szczególno?ci:

1.      organizowanie i koordynowanie pracy Dzia?u Pieczy Zast?pczej,

2.      prowadzenie dzia?alno?ci w celu pozyskiwania rodzin zast?pczych (prowadz?cych rodzinne domy dziecka),

3.      prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pe?nienia funkcji rodzin zast?pczych,

4.      organizowanie szkole? dla kandydatów na rodziny zast?pcze,

5.      organizowanie grup wsparcia, rodzin pomocowych, pomocy wolontariuszy,

6.      organizowanie poradnictwa, terapii  i pomocy prawnej,

7.      wspó?praca z kierownikami i pracownikami Zespo?ów Pracy Socjalnej MOPS w zakresie sytuacji dzieci oraz rodzin biologicznych, w celu umo?liwienia powrotu dzieci do rodzin,

8.      nadzór nad realizacj? orzecze? s?dowych dotycz?cych umieszczania dzieci w rodzinach zast?pczych i placówkach opieku?czo – wychowawczych oraz wspó?praca z s?dem rodzinnym,

9.      przygotowywanie umów, prowadzenie post?powa? i wydawanie decyzji w sprawie pomocy rodzinom zast?pczym oraz usamodzielnianym wychowankom rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo wychowawczych,

10.  nadzór nad wykonywaniem zada? przez koordynatorów rodzinnej pieczy zast?pczej oraz pracowników socjalnych zajmuj?cych si? rodzinami zast?pczymi, a w szczególno?ci nad:

a.       udzielaniem pomocy

b.      tworzeniem planów pomocy,

c.       dokonywaniem okresowej oceny sytuacji dzieci przebywaj?cych w rodzinnej pieczy zast?pczej;

d.      zg?aszaniem do o?rodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowan? sytuacj? prawn?,

e.       udzielaniem wsparcia pe?noletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zast?pczej, i placówek opieku?czo wychowawczych,

f.       organizowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zast?pcza (prowadz?cy rodzinny dom dziecka) okresowo nie mo?e sprawowa? opieki,

11.  nadzór nad przekazywaniem decyzji w sprawie rodzin zast?pczych oraz umieszczeniu dziecka w placówce do ZPS, w celu wydania decyzji o odp?atno?ci rodziców biologicznych,

12.  zapewnienie pracownikom dzia?u  mo?liwo?ci systematycznego podnoszenia  kwalifikacji w zakresie pracy z dzie?mi lub rodzin?, w szczególno?ci przez udzia? w szkoleniach i mobilizowanie do samokszta?cenia,

13.  przedstawianie zbiorczej analizy corocznych sprawozda? z efektów pracy koordynatorów i pracowników socjalnych,

14.  przygotowywanie we wspó?pracy z informatykiem i Dzia?em Finansowym sprawozda? merytoryczno – finansowych,

 

 Wymagane dokumenty:

1. ?yciorys (CV)( w?asnor?cznie podpisany)

2. List motywacyjny ( w?asnor?cznie podpisany).

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie

4. kserokopie dyplomów potwierdzaj?cych wykszta?cenie .

5. kserokopie za?wiadcze? o uko?czonych kursach, szkoleniach,

6. kserokopie ?wiadectw pracy,

7. referencje ( je?li kandydat posiada)

8. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,.

9. o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? skazany prawomocnym wyrokiem s?du za umy?lne

     przest?pstwo ?cigane z oskar?enia publicznego lub umy?lne przest?pstwo skarbowe,

10.o?wiadczenie ?e kandydat ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzysta

    z pe?ni praw publicznych.

11. o?wiadczenie, ?e kandydat nie jest i nie by? pozbawiony w?adzy rodzicielskiej oraz w?adza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

12. o?wiadczenie, ?e kandydat wype?nia obowi?zek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowi?zek w stosunku do niego wynika z tytu?u egzekucyjnego.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sk?ada? osobi?cie w siedzibie O?rodka, poczt? elektroniczn? na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnie? do podpisu elektronicznego lub poczt? na adres O?rodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko starszy specjalista w terminie do 27  grudnia 2012  r.

Aplikacje, które wp?yn? do O?rodka po wy?ej okre?lonym terminie nie b?d? rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mops.walbrzych.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Beethovena 1-2.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó?owe CV
(z uwzgl?dnieniem dok?adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by? opatrzone klauzul?:

 

Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.) oraz ustaw? z 21  listopada  2008 r.
 o pracownikach samorz?dowych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z po?n. zm.)

 

 

 

 

 

OPIS STANOWISKA PRACY

 

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Dzia?u Pieczy Zast?pczej

 

Komórka organizacyjna: DZIA?  PIECZY  ZAST?PCZEJ

 

Kod komórki: DPZ

 

Kategoria zaszeregowania: XII-XVII

 

 

Cel istnienia stanowiska pracy

 

Organizowanie i koordynowanie pracy Dzia?u Pieczy Zast?pczej w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast?pczej,

                                                                    

 

 

Miejsce w strukturze organizacyjnej

 

Podlega:  Dyrektorowi MOPS

 

 

Zakres wykonywanych zada?

 

Do zada? kierownika Dzia?u Pieczy Zast?pczej w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast?pczej, nale?y w szczególno?ci:

1.      organizowanie i koordynowanie pracy Dzia?u Pieczy Zast?pczej,

2.      prowadzenie dzia?alno?ci w celu pozyskiwania rodzin zast?pczych (prowadz?cych rodzinne domy dziecka),

3.      prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pe?nienia funkcji rodzin zast?pczych,

4.      organizowanie szkole? dla kandydatów na rodziny zast?pcze,

5.      organizowanie grup wsparcia, rodzin pomocowych, pomocy wolontariuszy,

6.      organizowanie poradnictwa, terapii  i pomocy prawnej,

7.      wspó?praca z kierownikami i pracownikami Zespo?ów Pracy Socjalnej MOPS w zakresie sytuacji dzieci oraz rodzin biologicznych, w celu umo?liwienia powrotu dzieci do rodzin,

8.      nadzór nad realizacj? orzecze? s?dowych dotycz?cych umieszczania dzieci w rodzinach zast?pczych i placówkach opieku?czo – wychowawczych oraz wspó?praca z s?dem rodzinnym,

9.      przygotowywanie umów, prowadzenie post?powa? i wydawanie decyzji w sprawie pomocy rodzinom zast?pczym oraz usamodzielnianym wychowankom rodzin zast?pczych i placówek opieku?czo wychowawczych,

10.  nadzór nad wykonywaniem zada? przez koordynatorów rodzinnej pieczy zast?pczej oraz pracowników socjalnych zajmuj?cych si? rodzinami zast?pczymi, a w szczególno?ci nad:

a.       udzielaniem pomocy

b.      tworzeniem planów pomocy,

c.       dokonywaniem okresowej oceny sytuacji dzieci przebywaj?cych w rodzinnej pieczy zast?pczej;

d.      zg?aszaniem do o?rodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowan? sytuacj? prawn?,

e.       udzielaniem wsparcia pe?noletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zast?pczej, i placówek opieku?czo wychowawczych,

f.       organizowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zast?pcza (prowadz?cy rodzinny dom dziecka) okresowo nie mo?e sprawowa? opieki,

11.  nadzór nad przekazywaniem decyzji w sprawie rodzin zast?pczych oraz umieszczeniu dziecka w placówce do ZPS, w celu wydania decyzji o odp?atno?ci rodziców biologicznych,

12.  zapewnienie pracownikom dzia?u  mo?liwo?ci systematycznego podnoszenia  kwalifikacji w zakresie pracy z dzie?mi lub rodzin?, w szczególno?ci przez udzia? w szkoleniach i mobilizowanie do samokszta?cenia,

13.  przedstawianie zbiorczej analizy corocznych sprawozda? z efektów pracy koordynatorów i pracowników socjalnych,

14.  przygotowywanie we wspó?pracy z informatykiem i Dzia?em Finansowym sprawozda? merytoryczno – finansowych

 

 

 

   

Wymogi kwalifikacyjne niezb?dne

 

Wymagane wykszta?cenie: 

 

Preferowane wy?sze na kierunku:

Sta? pracy: 5 lat.

wy?sze

pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna nauki o rodzinie lub wy?sze na dowolnym kierunku, uzupe?nione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opieku?czo-wychowawczej oraz trzy letnie do?wiadczenie w pracy z dzieckiem i rodzin?

 

Wymogi kwalifikacyjne dodatkowe

 

Wymagane umiej?tno?ci i zdolno?ci

 

 

 

 

 

 

  1. znajomo?? stosowania przepisów      prawnych w zakresie  wspierania rodziny  i systemie pieczy zast?pczej, ustawy o   pomocy spo?ecznej oraz innych  przepisów  prawnych
  2. samodzielno??, rzetelno??, sumienno??
  3. zdolno?ci organizacyjne,
  4. kreatywno??,
  5.  umiej?tno?? obs?ugi programów Komputerowych, szczególnie pakietu      Open Office.

  

 

 

 

 

 

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 

Wa?brzych, 2 stycznia 2013 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Dzia?u Pieczy Zast?pczej w Miejskim O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Wa?brzychu

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, ?e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownika zosta?a wybrana Pani Bernadetta Gwiazda zamieszka?a w Wa?brzychu.

 

 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Gwiazda Bernadetta
 

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

Spo?ród dwóch kandydatów przyst?puj?cych i spe?niaj?cych wymagania wskazane w og?oszeniu komisja rekrutacyjna przeprowadzi?a rozmow? kwalifikacyjn?, w wyniku której Pani Bernadetta Gwiazda wykaza?a si? znajomo?ci? prawa z zakresu zagadnie? zwi?zanych z przedmiotowym stanowiskiem i odpowiednimi kwalifikacjami

 

 

                                                                        Gra?yna Urba?ska

                                                                                dyrektor MOPS w Wa?brzychu

 

Wa?brzych, 2 stycznia 2013 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO KIEROWNIKA

Dzia?u Pieczy Zast?pczej w Miejskim O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Wa?brzychu

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, ?e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownika zosta?a wybrana Pani Bernadetta Gwiazda zamieszka?a w Wa?brzychu.

 

 

Wybrany kandydat/kandydaci:

Gwiazda Bernadetta
 

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

Spo?ród dwóch kandydatów przyst?puj?cych i spe?niaj?cych wymagania wskazane w og?oszeniu komisja rekrutacyjna przeprowadzi?a rozmow? kwalifikacyjn?, w wyniku której Pani Bernadetta Gwiazda wykaza?a si? znajomo?ci? prawa z zakresu zagadnie? zwi?zanych z przedmiotowym stanowiskiem i odpowiednimi kwalifikacjami

 

 

                                                                        Gra?yna Urba?ska

                                                                                dyrektor MOPS w Wa?brzychu

 

 

 

INFORMACJA

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

na stanowisko kierownika w Dziale Pieczy Zast?pczej

w Miejskim O?rodku Pomocy Spo?ecznej

w Wa?brzychu


 


 

Dnia 31 grudnia 2012 roku o godzinie 12,00 w sali konferencyjnej ( nr 225 ) II pi?tro, ul Beethovena 1-2 w Wa?brzychu odb?dzie si? rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem


 

: MOPS
: Administrator
: Administrator
: Administrator
: 2013-06-25 08:26:31
: 2013-06-25 08:26:31
: 2013-06-25 08:26:31

corner   corner